Adverbien des Ortes

hier - ketu
dort- atje
links - majtas
an ne

zwischen- në mes
rechts djathtas

oben sipër
geradeaus drejt
unten poshtë
neben pranë
da vorne -atje përpara
hinten prapa/pas
vorne përpara
überall kudo
nirgends askund
irgendwo kudo/diku
dahin atëherë
dorthin atje
hierhin ketu
irgendwohin diku
weg larg
hinter pas
bergab tatëpjetë

südwärts      në jug
nordwärts në veri
westwärts në perëndim
ostwärts         në lindje

Kommentare: