Trennbare Verben-Foljet e ndashme Gjermanisht

 Foljet e ndashme ne gjermanisht janë folje kryesore që kur ju shtohet nje parashtesë ndryshojnë kuptimin: 
Ne zgjedhimin ne fjali zakonisht pjesa qe ju shtohet kalon ne fund te fjalisë.

Parashtesat jane si psh mit, auf, ab, her, etj.

Poshtë janë disa folje dhe shembuj të tyre: